yambolbasketball.com
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document
10 , 2000/2023,
PLAYOFFS 2000/2023, TOP 10 YAMBOL, REBOUNDS
Untitled Document
- 2000/2023
REBOUNDS PER GAME
REBOUNDS TOTAL
BEST PERFORMANCE ( REBS )
Sergey Grishaev / C
2002
11.0
Sergey Grishaev / C
2002
99

Byron Sanders / C
vs. ,
10/05/2009 |
18
2

Vadim Reka / C
2008
10.6
2

John Ofoegbu / C
2012
91
2

@ , 29/04/2013 |
16
3

Nikolay Varbanov / C
2011
10.5
3

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
83
3


vs. , 14/05/2012 |

16
4

John Ofoegbu / C
2012
10.1
4

Dimitar Angelov / SF
2001
72
4

@ , 06/06/2002 |
16
5

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
9.2
5

Tony Gogino / PF
2012
69
5


@ , 26/04/2008 |

15
6

Ninoslav Tmusic / C
2006
9.2
6

Nikolay Varbanov / C
2011
63
6

vs. , 25/05/2011 |
14
7

Dimitar Angelov / SF
2001
8.0
7

Vladimir Zaric /SF
2003
60
7


vs. , 25/04/2007 |

14
8

Stoyan Petkov / PF
2011
7.9
8

Anatoli Yassinski / PF
2001
59
8

vs. , 07/05/2010 |
13
9

Tony Gogino / PF
2012
7.7
9

Dimitar Angelov / SF
2002
58
9


@ , 08/05/2009 |

13
10

Vladimir Zaric / SF
2003
6.7
10

Stoyan Petkov / PF
2011
55
10

vs. , 16/05/2012 |
13
5

.,. . x13

- -
DEF REBOUNDS PER GAME
DEF REBOUNDS TOTAL
BEST PERFORMANCE ( DEF REB )
Vadim Ryeka
2008
8.4
Sergey Grishaev / C
2002
68

Byron Sanders / C
vs. ,
10/05/2009 |
17
2

Sergey Grishaev / C
2002
7.6
2

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
60
2

@ , 26/04/2008 |
12
3

Nikolay Varbanov / C
2011
7.2
3

Tony Gogino / PF
2012
55
3


@ , 06/06/2002 |

12
4

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
6.7
4

Dimitar Angelov / SF
2001
55
4

@ , 29/04/2013 |
11
5

Tony Gogino / PF
2012
6.1
5

John Ofoegbu / C
2012
53
5


vs. , 25/05/2011 |

11
6

Dimitar Angelov / SF
2001
6.1
6

Dimitar Angelov / SF
2002
51
6

vs. ,
03/06/2002 |
11
7

John Ofoegbu / C
2012
5.9
7

Anatoli Yassinski / PF
2001
51
7


vs. , 10/05/2004 |

11
8

Dimitar Angelov / SF
2002
5.7
8

Vladimir Zaric / SF
2003
47
8

vs. , 15/05/2001 |
11
9

Anatoli Yassinski / PF
2001
5.7
9

Nikolay Varbanov / C
2011
43
9


@ , 08/05/2009 |

10
10

Vladimir Zaric / SF
2003
5.2
10

Vadim Reka / C
2008
42
10


vs. , 14/05/2012 |

10
5
., . . x10
- -
OFF REBOUNDS PER GAME
OFF REBOUNDS TOTAL
BEST PERFORMANCE ( OFF REB )
Ninoslav Tmusic
2006
4.5

 
JohJohn Ofoegbu / C
2012
38

Ninoslav Tmusic
vs.
15/05/2006 |
7
2

John Ofoegbu / C
2012
4.2
2

Sergey Grishaev / C
2002
31
2

vs. , 29/04/2006 |
7
3

Stoyan Petkov / PF
2011
3.9
3

Stoyan Petkov / PF
2011
27
3


@ , 22/05/2002 |

7
4

Sergey Grishaev / C
2002
3.4
4

Ninoslav Tmusic / C
2006
27
4

vs. , 16/05/2012 |
7
5

Nikolay Varbanov / C
2011
3.3
5

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
23
5

vs. , 25/05/2012 |
7
6

Kyrilo Skumatov / PF
2008
3.0
6

Nikolay Varbanov / C
2011
20
6

@ ,
13/05/2011 |
7
7

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
2.6
7

Vojkan Bencic / SG
2003
19
7

vs. ,
25/05/2011 |
6
8

Vadim Reka / C
2008
2.2
8

Dimitar Angelov / SF
2001
17
8


@ , 26/04/2008 |

6
9

Vojkan Bencic / SG
2003
2.1
9

Branislav Vicentic / PF
2003
16
9

@ , 11/05/2002 |
6
10

Dimitar Angelov / SF
2001
1.9
10

Kyrilo Skumatov / PF
2008
15
10

vs. , 29/04/2019 |
6
5
. . 2x6
- -

Untitled Document
 
 


Untitled Document