yambolbasketball.com
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document
10 , 2000/2023,
PLAYOFFS 2000/2023, TOP 10 YAMBOL, EFFICIENCY
Untitled Document
- 2000/2023
 
EFFICIENCY PER GAME
EFFICIENCY TOTAL
BEST PERFORMANCE ( EFF )
Dimitar Angelov / SF
2001
21.8
Dimitar Angelov / SF
2001
196


Branislav Vicentic / PF
@
20/05/2003|
45
2

John Ofoegbu / C
2012
21.3
2

John Ofoegbu / C
2012
192
2

vs.
26/04/2021 |
40
3

Pavel Noykov / PF
2005
20.4
3

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
176
3


vs.
14/05/2012 |

39
4

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2002
19.6
4

Anatoli Yassinski / PF
2001
158
4

vs.
01/05/2004 |
37
5

Ninoslav Tmusic / C
2006
19.3
5

Stanislav Govedarov
2012
155
5


@
03/05/2001 |

36
6

Vadim Ryeka / C
2008
18.8
6

Branislav Vicentic / PF
2003
154
6

vs. .
30/04/2018 |
32
7

Anatoli Yassinski / PF
2001
17.6
7

Tony Gogino / PF
2012
154
7


vs.
03/06/2002 |

31
8

Stanislav Govedarov
2012
17.2
8

Dimitar Angelov
2002
151
8

vs.
02/05/2015 |
31
9

Branislav Vicentic / PF
2003
17.1
9

Sergey Grishaev
2002
149
9


vs.
15/05/2001 |

31
10

Tony Gogino / PF
2012
17.1
10

Martin Durchev / SF
2012
145
10

vs.
01/05/2013 |
30
5
5 x 30
- -

Untitled Document
 
 


Untitled Document