yambolbasketball.com
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
yambolbasketball.com

efbet |
14 2021,
| 24
83 @ 75
| |

|
@
efbet

17 2021
//
18.00

@
efbet | 1 , 1-
2021
23 2021
//
19.00
|
 
Untitled Document
10 , 2000/2020,
REGULAR SEASONS 2000/2020, TOP 10 YAMBOL,
3-POINTS FIELD GOAL
Untitled Document
 
THREE-POINT %
MADE THREE-POINT TOTAL
ATTEMPTED THREE-POINT TOTAL

Anatoli Yassinski / PF
2000-01
53.4
(31/58)
Ventsislav Petkov / PG
2016-17
80
Ventsislav Petkov / PG
2016-17
208
2

Nikola Jovanovic
2002-03
51.8
(44/85)
2

Martin Durchev
2011-12
75
2

Martin Durchev
2011-12
185
3

Tyler Laser
2014-15
46.0
(46/100)
3

Martin Durchev
2007-08
57
3


Martin Durchev
2012-13

164
4

Martin Durchev
2014-15
45.21
(33/73)
4

Martin Durchev
2012-13
56
4

Pavel Noykov
2004-05
158
5

Vadim Reka
2007-08
45.16
(28/62)
5

Pavel Noykov
2004-05
55
5


Martin Durchev
2010-11

153
6

Nenad Djoric
2002-03
43.6
(41/94)
6

Martin Durchev
2010-11
51
6

Martin Durchev
2007-08
149
7

Tsvetoslav Ostrev
2016-17
43.4
(43/99)
7

Emil Stamenov
2000-01
49
7


Decho Koeshinov
2005-06

141
8

Simon Finzgar
2010-11
43.3
(29/67)
8

Eievgeny Annenkov
2001-02
48
8

Emil Stamenov
2000-01
133
9

Stanislav Govedarov
2013-14
43.0
(46/107)
9

Decho Koeshinov
2005-06
48
9


Bojan Radetic
2015-16

127
10

Zeljko Vucurovic
2002-03
42.9
(27/63)
10

Stanislav Govedarov
2013-14
46
10

Pavel Noykov
2003-04
125
24 ""
BEST PERFORMANCE ( 3PM )
MADE THREE-POINT PER GAME
ATTEMPTED THREE-POINT PER GAME
@
18/03/2017 |
8
Ventsislav Petkov / PG
2016-17
3.5
Ventsislav Petkov / PG
2016-17
9.0
2

vs. .,
28/10/2000 |
8
2

Martin Durchev
2011-12
2.68
2


Martin Durchev
2012-13

6.61
3

vs. ,
03/11/2002 |
7
3

Martin Durchev
2012-13
2.24
3

Martin Durchev
2011-12
6.56
4

@ ,
23/11/2007 |
7
4

Nenad Djoric
2002-03
2.16
4

Pavel Noykov
2004-05
6.08
5

@ ,
06/01/2013 |
7
5

Pavel Noykov
2004-05
2.12
5


Martin Durchev
2010-11

5.46
6

@ .,
22/12/2013 |
6
6

Tsvetoslav Ostrev
2016-17
1.95
6

Decho Koeshinov
2005-06
5.42
7

vs. ,
12/03/2016 |
6
7

Eievgeny Annenkov
2001-02
1.92
7


Emil Stamenov
2000-01

5.12
8

vs. ,
03/12/2016 |
6
8

Tyler Laser / PG
2014-15
1.917
8

Stoyan Petkov
2016-17
5.04
9

@ ,
02/04/2008 |
6

Stanislav Govedarov
2013-14
1.917
9


Nenad Djoric
2002-03

4.95
10

vs. ,
23/12/2019 |
6
10

Darin Ivanov
2019-20
1.89
10

Eievgeny Annenkov
2001-02
4.88
11 x 6 3FGM
17
17
- -
Untitled Document