yambolbasketball.com
 
       
news score@schedule statistics ranking team fanzone
         
 
Untitled Document

, 27 ; 2017
71 @ . 109
|

1-0
VS
29
//

19.30

 
Untitled Document
10 , 2000/2017,
REGULAR SEASONS 2000/2017, TOP 10 YAMBOL, FIELD GOAL
Untitled Document
10 | 10
FIELD GOAL %
MADE FIELD GOAL TOTAL
ATTEMPTED FIELD GOAL TOTAL
Nikolay Varbanov / C
2016-17
64.8
(138/213)
Milijan Bocka / PG
2015-16
211
Stanislav Govedarov
2007-08
404
2

Yaroslav Zubrytsyy / PF
2001-02
62.3
(157/252)
2

Dimitar Angelov
2000-01
204
2

Milijan Bocka
2015-16
386
3

Dimitar Angelov
2000-01
59.8
(204/341)
3

Stanislav Govedarov
2007-08
201
3


Martin Durchev
2011-12

366
4

Sergey Grishaev
2001-02
59.3
(102/172)
4

Ninoslav Tmusic
2006-07
189
4

Pavel Noykov
2003-04
363
5

Dimitar Dimitrov
2000-01
59.2
(113/191)

5

Martin Durchev
2011-12
173
5


Martin Durchev
2012-13

360
6

Nikolay Varbanov
2010-11
58.8
(160/272)
6

Nikolay Balev
2003-04
169
6

Dimitar Horozov
2005-06
352
7

Stanislav Govedarov
2003-04
58.4
(136/233)
7

Stanislav Govedarov
2011-12
167
7


Dimitar Angelov
2000-01

341
8

Stanislav Govedarov
2004-05
57.7
(113/196)
8

Zeljko Vucurovic
2002-03
164
8

Ninoslav Tmusic
2006-07
332
9

Anatoli Yassinski
2000-01
57.3
(141/246)
9

Tyler Laser
2014-15
162
9


Pavel Noykov
2004-05

321
10

Ninoslav Tmusic
2006-07
56.9
(189/332)
10

John Ofoegbu
2011-12
162
10

Dimitar Horozov
2003-04
320
88
MADE FIELD GOAL PER GAME
ATTEMPTED FIELD GOAL PER GAME
Milijan Bocka / PG
2015-16
7.8
Martin Durchev / SF
2012-13
14.4
2

Dimitar Angelov
2000-01
7.6
2

Milijan Bocka
2015-16
14.3
 
3

Tyler Laser
2014-15
6.8
3


Dimitar Horozov
2005-06

13.5
 
4

Ninoslav Tmusic
2006-07
6.8
4

Pavel Noykov
2003-04
13.4
5

Dimitar Dimitrov
2000-01
6.6
5


Martin Durchev
2011-12

13.1
 
6

Nikolay Balev
2003-04
6.5
6

Dimitar Angelov
2000-01
12.6
 
7

Nemanja Milosevic
2012-13
6.4
7


Stanislav Govedarov
2007-08

12.6
 
8

Vadim Reka
2007-08
6.3
8

Tyler Laser
2014-15
12.4
 
9

Dimitar Angelov
2001-02
6.3
9


Pavel Noykov
2004-05

12.3
 
10

Stanislav Govedarov
2007-08
6.3
10

Stanislav Govedarov
2015-16
12.3
17
17
- -
Untitled Document